TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 34


Tạp chí Bách Khoa – số 34-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 34-1958

Trong số này:

Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ Mác Xít
XXX Nhìn qua tổ chức lãnh đạo tiền tệ của Đức
Nguyễn Nông Đài Đại học và cao đẳng
Nguiễn Ngu Í Nguyễn Huệ, hay giấc mộng lớn chưa thành
Tiểu Dân Bão tố trên lục địa Trung Hoa
Lưu Nguyễn Đ TT Nhân mấy cái án các văn nghệ sĩ, học giả trí thức miền bắc nước Việt
Nguyễn Thiệu Lâu Vấn đề nước đối với nông dân ở Việt Nam
Nguyễn Huy Khánh Lược đàm truyện Thủy Hử
Diên Nghị Vương Vương (thơ)
Vũ Hạnh Một chuyến xe (truyện ngắn)
Phan Lạc Tuyên Sầu tư bộ lạc (thơ)
Kiêu Yiêu Cát cản (dịch Liêu Trai)
Á Nam Trần Tuấn Khải Đường thi dịch giải
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận