TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 37


Tạp chí Bách Khoa – số 37-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 37-1958

Trong số này:

Nguyễn Quang Lệ Vấn đề tạo vốn trong hiện tình kinh tế Việt Nam
Việt Tử Ý nghĩa của Cần Lao
Nguyễn Thiệu Lâu Một quân công của trương Đăng Quế
Vương Hồng Sến Thú chơi chim
Dương Tuyền Dã Phu, Phan Vọng Phúc Văn Trinh Công Chu Văn An
Bình Nguyên Lộc (Nguiễn Ngu Í) Tiếng địa phương
Nguiễn Hữu Ngư Huỳnh Thúc Kháng
Đỗ Tấn Không là thư cuối (thơ)
Lưu Nghi Những kẻ bán nước
Kim Thu Baăn khoăn (thơ)
Nguyễn Gọc Quang Bạn đọc viết
Vũ Hạnh Tiếng khóc dưới chân pháo đài
Á Nam Trần Tuấn Khải Nguyệt hạ độc chước (Đường Thi)
Kiêu Yiêu Văn Hà (liêu Trai)
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận