TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 48


Tạp chí Bách Khoa – số 48-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 48-1958

Trong số này:

Vũ Văn Thiện Thiên Chúa đã vào lịch sử
Hoàng Minh Tuynh Khái niệm về dân chủ
Nguyễn Văn Tuyên Sử quan trong tư tưởng hiện đại
Nguyễn Văn Xung Lũ cháu của tôi
Nguyễn Hiến Lê Leon Tolstoi, một Á thánh
Tiểu Dân Những giì bên trong việc Nga-sô định rút khỏi Đông Bá Linh
Phan Khoang & Hoàng Minh Tuynh (dịch) Hồng Trung Hoa và Ki tô giáo
Nguyễn Thiệu Lâu Một quân công của Nguyễn Công Trứ
Cô Liêu Nguyên tử phụng sự hòa bình
Thái Văn Kiểm Bát trân
Nguyễn Huy Khánh Lược khảo về Tam Quốc
Nguyễn (dịch) Cái chân khỉ
Huy Trâm Lời linh hồn (thơ)
Thùy Song Thanh Bên máng cỏ (thơ)
Phạm Duy Lân Trở về
Diên Nghị Biệt
Hy Vũ Kiếp phù sinh

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận