TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 49


Tạp chí Bách Khoa – số 49-1959

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 49-1959

Trong số này:

Bách Khoa lá thư bách khoa
Huỳnh Văn lang Dân số và kinh tế
Hoàng Minh Tuynh Khái niệm về dân chủ
Thiện Thi Triết học và đời sống
Vương Hồng Sến Thú chơi sách
Nguyễn Hiến Lê Những con đường giao thông giữa phương Tây và phương Đông
Cô Liêu Những lo ngại của một nhà sinh vật học
Đông Hồ Những cánh thiếp Tết
Phan Khoang, Hoàng Minh Tuynh Hồng Trung Hoa và Ki tô giáo
Nguyễn Thiệu Lâu Ngũ hành Sơn
Nguyễn Văn Xứng Tiếng đồng tông của tiếng Miệng và Ái
Bá Phẩm Hàn Tín và Montgomery
Nguyễn Phan An Huê Phong
Phạm Hoàn Mĩ Lạc Vương hay Hùng Vương. Cảm Tưởng khi dự Đại hội Khảo
Trần Văn Khê Nhạc quốc tế (lá thư hải ngoại)
Bình Nguyên Lộc (Nguiễn Ngu Í) Tiếng địa phương
B.S. Nguyễn Trần Huân Từ điển y ngữ
Đoàn Thêm Dđiện ảnh và các con cháu ông Tư
Nguyễn Huy Khánh Tam quốc diễn nghĩa
Đỗ Tấn Đọc thơ Nguyên Sa
Á Nam Trần Tuấn Khải Thơ mừng Bách Khoa
Đường Thi dịch giải
Nguyễn Thần hà bá (truyện dịch)
Vũ Quỳnh Bang làng tôi (thơ)
Nguyễn Phúc Đêm không hết
Bình Nguyên Lộc Dâng má thương (thơ)
Ngụy Tấn Thương Huyền ca (thơ)
Ngu Í Nguiễn Hữu Ngư Má (thơ)
Vũ Hạnh Bút mâu (truyện ngắn)
Hư Chu Ai người tráng sĩ (kịch thơ)
Đỗ Tấn Đi trong tôi (thơ)
Mặc Thu Aáo Vải mộng công hầu
Võ Phiến Tâm hồn (truyện ngắn)
Kiêu Yiêu Phỏng Vân Thục (dịch Liêu Trai)
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận