Chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ


nhatbook-Chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ-Vũ MInh Giang-2006

 

Tác giả: Vũ Minh Giang
Nguồn: Khoa Học
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Từ lâu Nam Bộ đã là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam, nhưng do tính chất phức tạp của lịch sử nên cho đến nay vấn đề chủ quyền lãnh thổ (territorial sovereignty) vẫn còn có những nhận thức chưa thật đầy đủ. Trên cơ sở trình bày một cách hệ thông diễn biến lịch sử và phân tích những yếu tố khẳng định tính chất chính đáng, phù hợp vói thông lệ quốc tế của quá trình thụ đắc lãnh thổ phía nam của dân tộc ta, bài viết này hy vọng sẽ góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa học và nâng cao thêm hiểu biết về chủ quyền của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ.


nhatbook-download


Bình luận