GOING LEAN


Going Lean

nhatbook-Going Lean-

Tác giả: Stephen A. Ruffa
Nxb: Amacom
Năm: 2008
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf 


nhatbook-download


 

Bình luận