Nguồn sử liệu chữ viết ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX


nhatbook-Nguồn sử liệu chữ viết ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX-Tran Kim Dinh-1993

 

Tác giả: Trần Kim Đỉnh
Nguồn: Khoa Học, ĐH QG HN
Năm: 1993
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Tóm tắt:

Nửa đâu thế kỷ XX là thời kỳ phát triền rất đa dạng và phong phú của lịch sử Vỉệt Nam. Sự giao tiếp, hòa nhập với các nền văn hóa trong khu vực và phương Tây, đã tạo ra những chuyền động lớn trong quan hệ kinh tế, xã hội và tư tưởng. Một nền sử học nhiều khuynh hướng nhiều thề loại đã hình thành. Chữ Hán chữ Nôm vẫn còn được sử dụng. Chữ Pháp được dạy trong các trường học. Chữ Việt cũng ngày càng phát triển. Kỹ nghệ in được mở rộng, đã nâng cao chất lượng và làm phong phú đa dạng hệ thống văn bản trong xã hội. Nguồn sử liệu hình thành trong tiến trình đó rất đa dạng. Ở đây chúng tôi chủ yếu cung cấp những thông (bước đâu về sử liệu chữ viết và phân loại theo nguồn hình thành của nó).
Bình luận