Tạp chí Đại Học-số 11


Tạp chí Đại Học – số 11 -1959

nhatbook-Tạp chí Đại học số 11-ntg-1959

Trong số này:

Lời giới thiệu
Sinh hoạt văn hóa
L.M. Trần Văn Thiện Tìm hiểu những khát vọng
Nguyễn Khắc Hoạch Những nẻo đường mới
Nguyễn Nam Châu Những niềm xao xuyến và hy vọng trong con người
L.M. Bửu Dưỡng Phong trào nhân vị
Trần Quang Khải Sinh lực của Nho giáo
Dân tặng toàn quốc Đại Học sinh viên
Nguyễn Văn Ái Tiến tới một nhân bản
Vũ Đình Chính Con người trước vấn đề
Huỳnh Văn Lang Vấn đề phát triển kinh tế
Hội thảo về vấn đề phát triển kinh tế
Vũ Quốc Thúc Vấn đề mở mang kinh tế ở các nước Đông Nam Á
hoội thảo về vấn đề mở mang kinh tế ở Đông Nam Á
Đặng Vũ Biền Vấn đề đào tạo trí thức
Nguyễn Được Tiìm một quan niệm tổ chức giáo dục Kỹ thuật
Nguyễn Thái Hội thảo: nhiệm vụ của Việt Nam thông tấn xã
Hội thảo về vấn đề giải phóng phụ nữ
Cung Giũ Nguyên Khung cảnh và đạo đức
Nguyễn Huy Lịch Tâm hồn thanh niên
Nguyễn Văn Trung Nhận định tổng quát
Nguyễn Duy Nhất Sinh hoạt Đại học Hè 59

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Đại Học
Bình luận