TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 85


Tạp chí Bách Khoa – số 85-1960

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 85-1960

Trong số này:

Hoàng Minh Tuynh Ai sẽ đắc cử tổng thống thứ 36 Hiệp Chúng Quốc
Nguyễn Anh Linh Nguồn gốc tôn giáo (nhân đọc Hoàng Trọng Miên)
Phạm Hoàng Loài người với tiến bộ vật chất
Bửu Kế Ai đã xuyên tạc lịch sử khi viết giặc Chày Vôi
Đoàn Thêm Một kẻ đầy mặc cảm
Nguyễn Hiến Lê Nhân đọc cuốn Văn học Việt Nam của P.V. Diêu
Nguyễn Trần Huân Thành tích 50 năm khoa học
Bùi Hữu Sủng Phân tách “Nhạc dế” của Đoàn Thêm
Nguyễn Hiến Lê Norbert Wiener
Cô Liêu Gia Đình Việt Nam
Trần Văn Khê Thảo luận về tùy hứng sáng tác âm nhạc tại hội Bath
Huy Lực Bài thơ chúng tôi
Phan Văn Tạo Cãi nhau
Mộng Trung Chiếc áo thương
Mặc Thu Mẩu thuốc lá
Thu-Thư-Tri-Lan Bịn rịn
Đoàn Thêm Ẩn hiện
Guy De Maupassanr (hoàng Minh Trí dịch) Bàn tay
Giản Chi, Nguiễn Ngu Í Họa Thơ
VânTtrang Giâc mộng Xuân

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học
Bình luận