TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 92


Tạp chí Bách Khoa – số 92-1960

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 92-1960

Trong số này:

Hoàng Minh Tuynh Hiệp CHúng Quốc trước ngày tuyển cử tổng thống
Nguyễn Văn Thư Đồ sứ và tranh Đại Tống
Nguyễn văn hầu Tế cẩu văn của cụ Thủ khoa Huân
Bửu Kế Thảm cảnh ngoài bể khơi
Nguyễn Anh Linh Nietzsche (1844-1900)
Đoàn Thêm vài thắc mắc của người ham đọc báo
Nguyễn Bạt Tụy Tên cá trong Việt NGữ
Phạm Hoàng Mức thang giá trị
Đông Hồ Mạn đàm về văn hóa
Bùi Khánh Đản Âm hưởng (họa thơ Đoàn Thêm)
Nguyễn Hiến Lê Mưa (dịch Somerset Maugham)
Đoàn Thêm Hòa Hợp
Huy Lực Đồi xa
Phan Du Tình người (truyện ngắn)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học
Bình luận