‘Kicking out the Vietminh’: How Britain Allowed France to Reoccupy South Indochina, 1945-46


“Đá Việt Minh ra!”: Anh đã cho phép Pháp tái chiếm Nam Đông Dương (1945-46) như thế nào?

nhatbook-Kicking out the Vietminh-John Springhall-2005

 

Tác giả: John Springhall
Nguồn: Journal of Contemporary History
Năm: 2005
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

 


nhatbook-download


để lại phản hồi