Tạp chí Đại Học-số 18


Tạp chí Đại Học – số 18 -1961 (kỷ niệm giáo sĩ Đắc Lộ)

nhatbook-Tạp chí Đại học số 18-ntg-1961

Trong số này:

Đại Học Giới thiệu
Thanh Lãng Những chặng đường của chữ Việt Quốc Ngữ
Nguyễn Khắc Xuyên Quan điểm Thần học trong phép giảng tâm hày của giáo sĩ Đắc Lộ
Bửu Kế Xã hội Việt Nam trong con mắt của cụ Đắc Lộ
Nguyễn Phương Cha Đắc Lộ với sự thành lập giáo hội Công giáo Việt Nam
Lê Tuyên Chinh Phụ Ngâm và tâm thức lãng mạn của kẻ lưu đày
Cao Văn Luận Ý thức và sự sống

nhatbook-download

Các số khác của Tạp chí Đại Học
Bình luận