TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 104


Tạp chí Bách Khoa – số 104-1961

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 104-1961

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Hiến Lê So sánh ngành xuất  bản ở Pháp và ở Vn hiện nay
Hoàng Minh Tuynh Chủ thuyết “chân dũng” của Găng Đi
Phạm Hoàng Tình cảm và lý trí
Nguyễn Anh Linh Scheler, con người hờn dỗi
Trịnh Thiên Tứ Ngành ngư nghiệp trên thế giới
Bùi Hữu Sủng Văn học Pháp trong năm 1960
Đoàn Thêm Thử tìm hiểu hội họa
Đặng Trần Huân Một vòn Manila
Cô Liêu Luật làm chủ (dịch Roger Vaillant)
Hoàng Khanh Nỗi buồn của học đường (thơ)
Huy Lực Buổi mai trên đồng (thơ)
Vân Trang Vạt áo the (truyện ngắn)
Đoàn Thêm Phương trời khác (thơ)
Tuyết Hương Phấn đấu (truyện dài)
Lưu Nghi – Nguyên Sa Trả lời cuộc phỏng vấn của Bách Khoa
Nguyễn Văn Phương Xem triễn lãm hội họa mùa xuân 1961
Traàng Thiên Đọc “tiếng hát tự do” của Hoàng Trinh
Thu Thủy Cuba và Fidel Castro

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận