Ảnh hưởng của Phật giáo Nam Tông đối với ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật của người Khmer Nam Bộ

 


Ảnh hưởng của Phật giáo Nam Tông đối với ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật của người Khơ Me Nam Bộ

nhatbook-Ảnh-hưởng-của-Phật-giáo-Nam-tông-đối-với-ngôn-ngữ-người-Khơme-Nam-Bộ-Trang Thieu Hung-2014

Tác giả: Trang Thiếu Hùng
Nguồn: Khoa Học Xã Hội VN, số 6
Năm: 2014
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Tóm tắt:

Phật giáo có ảnh hưởng lớn đến văn hóa Việt Nam nói chung, đối với văn hóa Khơme Nam Bộ nói riêng. Bài viết phân tích ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông đối với văn hóa của người Khơme Nam Bộ trên bình diện ngôn ngữ, văn học và nghệ thuật (kiến trúc, điêu khắc, hội họa); qua đó chỉ ra sự cần thiết phát huy giá trị của ngôn ngữ, chữ viết và văn học nghệ thuật Khơme


nhatbook-download


để lại phản hồi