TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 108


Tạp chí Bách Khoa – số 108-1961

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 108-1961

nhatbook-download


Trong số này: 

Quốc Dũng Giúp đỡ dân quê
Hoàng Minh Tuynh Salyagraha, nghệ thuật sống và chết
Nguyễn Hiến Lê Một tin mừng
Nguyễn Hữu Phiếm Thi đậu thi rớt
Mộng Trung Bệnh thời đại
Đoàn Thêm Thử tìm hiểu hội họa
Thu Thủy Thế hệ mới ở Pháp
Minh Đức Bóng mẹ quê người
Minh Đức lá thư Ma rốc
Lê Thanh Thái Tiêếng đàn dây (thơ)
Phan Văn Tạo Hết sợ (truyện ngắn)
Võ Hồng Nghẹn ngào
Thu Thủy Đừng đi sâu, dịch Alberto Moravia
Huy Lực Nắng (thơ)
Tuyết Hương Phấn đấu (truyện dài)
Đoàn Thêm Khúc phi hành (thơ)
Đông Xuyên, Hoàng Khanh, Nguyễn Vỹ Trả lời phỏng vấn của Bách Khoa
Nguiễn Ngu Í Nhóm “Bút Việt” cử ban thường vụ và ban chấp hành niên khóa 1961-1962

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận