Tạp chí Đại Học-số 24


Tạp chí Đại Học – số 24 -1962

nhatbook-Tạp chí Đại học số 24-ntg-1962

Trong số này:

Đại Học Chung quanh học thuyết Marx
Trần Văn Toàn Vong thân – ý niệm căn bản trong nhân sinh quan của Marx
Thân Văn Tường Học thuyết Marx và vấn đề luân lý
Trần Văn Toàn Ý thức Công sản
Phan Văn Thiết Từ quyền cai trị người đến sự quản trị tài vật
Bergson (Cao Văn Luận dịch) Hoài Niệm của Hiện tại và hiện tượng nhận sai
Lý Chánh Trung Đọc lại tập thơ Gitanjali của Rabindranath Tagore
Trần Kinh Hòa Thành trì chí của Trịnh Hoài ĐỨc Hoa Kiều và Nam kỳ đầu thế kỷ 19
Trương Văn Chính, Nguyễn Hiến Lê Ngữ pháp là gì?
Phan Văn Thiết Một vấn đề công lý

nhatbook-download

Các số khác của Tạp chí Đại Học


 

Bình luận