TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 120


Tạp chí Bách Khoa – số 120-1961

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 120-1961

nhatbook-download


Trong số này: 

Hoàng Minh Tuynh Bá Linh sau ba năm khủng hoảng
Nguyễn Hiến Lê Thành công và thất bại
Trần Hương Tử Nietzche ông tổ của hiện sinh vô thần
Vũ Hạnh Hoàn cảnh sáng tác và điều kiện sống hiện thời của văn nghệ sĩ
Minh Đức Đi La Mã
Bùi Giáng Ngộ nhận (dịch Le malentendu của A. Camus)
Sao Trên Rừng Những linh hồn trẻ (thơ)
Quách Giao Chiều chúa nhật (thơ)
Nguyễn Ba ngày sau lễ Giáng Sinh (dịch William Sarroyan)
Tường Linh Cách Biệt (thơ)
Vân Trang Màn kịch cuối năm
Đoàn Thêm Chuyển điệu buồn đau (thơ)
Tam lang, Duy Lam, Toàn Phong Trả lời cuộc phỏng vấn văn nghệ của Bách Khoa
Vũ Quỳnh Bang Chiều trong bịnh viện
Nguiễn Ngu Í Giải thưởng Tinh Việt Văn Đoàn năm 1961

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận