Tạp chí Đại Học – số 33


Tạp chí Đại Học – số 33 -1963

nhatbook-Tạp chí Đại học số 33-ntg-1963

Trong số này:

Trần Thái Đỉnh Heidegger và bản chất của thi ca
Dung Đạo Hài hước trong tư tưởng Socrate
Cao Huy Thuần Đối lập trong các chế độ dân chủ Tây Phương
Lê Văn Hảo Vài nét về sinh hoạt của hát Quan Họ trong truyền thống văn hóa dân gian
Nguyễn Phương Tây Sơn diệt Trịnh phù Lê
Husserl Triết học như một khoa học đích xác (Trần Thái Đỉnh, Trịnh Hùng dịch)

nhatbook-download

Các số khác của Tạp chí Đại Học


 

Bình luận