Tạp chí Đại Học – số 37


Tạp chí Đại Học – số 37 -1963

nhatbook-Tạp chí Đại học số 37-ntg-1963

Trong số này:

Trần Văn Toàn Mấy nhận xét về sự phủ nhận tha nhân
Nguễn Hữu Lành Chánh quyền mạnh, đặc điểm của chế độ dân chủ thế kỷ XX
Trần Văn Toàn Huyền thoại và bạo động
Đỗ Long Vân Nguồn nước ẩn của Hồ Xuân Hương
Lê Văn Hảo Một số tục cổ của người Việt qua các hội mùa
Nguyễn Văn Dương Phương pháp và ví dụ về việc định thời đại một tác phẩm cổ
Đỗ Đình Lão Tràn nối tiếp
Nguyễn Phương Việc chép sử
Bửu Kế Lễ Tế Giao
Nguyễn Hải Sự truyền “sóng T” (âm thanh) trong các đại dương

nhatbook-download

Các số khác của Tạp chí Đại Học


 

Bình luận