Các luận điểm về sử học của E. H. Carr trong cuốn ‘Lịch sử là gì?’


Các luận điểm về sử học của E. H. Carr trong cuốn ‘Lịch sử là gì?’

nhatbook-Các luận điểm về sử học của E. H. Carr trong cuốn Lịch sử là gì-Hoàng Hồng-2006

Tác giả: Hoàng Hồng
Nguồn: Nghiên cứu lịch sử, số 1
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 


nhatbook-download


Bình luận