TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 133


Tạp chí Bách Khoa – số 133-1962

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 133-1962

nhatbook-download


Trong số này: 

Hoàng Minh Tuynh Chính sách mới của Sô Viết tại Phi Châu
Trần Hương Tử Nhân sinh quan của Sartre
Bửu Kế Tòa khâm sứ
Đặng Trần Thái Góp ý về dạy triết ở Trung Học
Nguyễn Văn Trung Nghệ thuật kịch của Bertolt Brecht
Phong Giao Kinh nghiệm đời văn (dịch Erskine Caldwell)
Bùi Hữu Sủng Nghe diễn thuyết về cuộc các mạng tư tưởng ĐỨc, thế kỷ 19
Trần Dạ Từ khi em 16
Hoàng Ngọc Hiến trường thành
Hoàng Trinh Bâng khuâng
Hà Nguyên Thạch Còn lại
Đynh Hoàng Sa Tấm vải liệm (dịch Prem Chand)
Đoàn Thêm Hòa âm số 9
Nguyễn Đức Cung 5 bài thơ
Viên Linh Hồi sinh (truyện ngắn)
Trần Văn Quan – Bê Ký Trả lời cuộc phỏng vấn về quan niệm hội họa
Tràng Thiên Về một thái độ trong văn nghệ miền Bắc
Nguiễn Ngu Í Trung tâm văn bút Việt Nam bầu lại ban thường vụ – Hội nhà văn Việt Nam – Hoàng Quang, một xử sĩ, một chứng nhân hay một lính chí nguyện
Nhân Thế Phái đoàn giáo sư các trường mĩ thuật đi thăm các nước bạn về

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi