TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 143


Tạp chí Bách Khoa – số 143-1962

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 143-1962

nhatbook-download


Trong số này: 

Tiểu Dân Nội chiến tại Yemen
Nguyễn Đức  Tiếu Sự lập chí của Cao Bá Quát
Dohamide Tang lễ và tín ngưỡng của người Chàm Châu Đốc
Bửu Kế Hoàng tử nạp phi
Cô Liêu danh nhân: Claude Bernard
Đoàn Văn An Vấn đề giáo dục phụ nữ Nhật Bản ngày nay
Trọng Khang Sự ngẫu nhiên và con số Pi
Đoàn Thêm Những bước tiến của họa sĩ Phạm Tăng
Tràng Thiên Uwe Johnson
Nguyễn Minh Hoàng Đường ranh giới (dịch “La frontiere” của U. Johnson
Hoàng Quy bóng thu (thơ)
Hoài Khanh thức giấc nghe chim (thơ)
Thư Nhất Phương nỗi buồn thượng du (thơ)
Tường Linh thuyền lưới (thơ)
Hữu Phương Buồn qui hơn (thơ)
Lê Tất Điều Loài hoa trên đá (truyệ ngắn)
Traần Dzụ Hồng – Thanh Bạch – Phương Mai Trả lời cuộc phỏng ván về quan niệm hội họa
Cô Phương Thảo Đọc “kỷ niệm văn thi sĩ hiện tại” của Bàng Bá Lân

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi