TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 167


Tạp chí Bách Khoa – số 167-1963

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 167-1963

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Văn Trung Xây dựng đại học
Nguyễn Mạnh Côn, Hoàng Vũ Tìm hiểu Hồ Xuân Hương hay vài nhận định về tâm lý học, phân tâm học và văn học
Nguyễn Phương Án khảo chứng tích
Phạm Trọng Nhân Nhân viên ngoại giao tại các nước
Tôn Thất Tiết Hệ thống tổ chức ngành giáo dục âm nhạc tại Pháp
Võ Quang Yến, Nguyễn Trần Huân Nobel Khoa học 1963
Mộng Trung Sưự quan hệ của Tiếng Việt đối với Việt Kiều ở Pháp
Võ Hồng Vết hằn năm tháng (truyện ngắn)
Dương Minh Ninh, Võ Truy Trả lời cuộc phỏng vấn Âm nhạc
Bà Hồ Hữu Tường trường hợp của chồng tôi (thư cậy đăng)
Nguiễn Ngu Í Hai giờ với Hồ Hữu Tường

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận