TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 173


Tạp chí Bách Khoa – số 173-1964

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 173-1964

nhatbook-download


Trong số này: 

Hương Tử Mặc cảm bị trị
Đào Quang Huy Rostow và Marx trong thuyết tiến hóa xã hội
Tràng Thiên Caác trào lưu lớn của tư tưởng hiện đại (dịch Andre Maurois)
Cô Liêu Giao điểm sinh vật điện tử
Nguiễn Ngu Í hai giờ với ông Văn Phú chánh thư ký ban thường vụ lâm thời phật giáo Hòa Hảo
Hoài Hương Loạn (thơ)
Phan Duy Nhân thư cho mẹ (thơ)
Hồ Hữu Tường Trầm tư của người tội tử hình : cái nghiệp tiên thiên
Thanh Thuyền tình ca (thơ)
Đoàn Thêm Thủy triều (thơ)
Triêu Đấu, Bùi Đỉnh, Lê Văn Ngàn năm Lê Văn Trương (thơ)
Mộng Trung lá thư Bruxelles
Lê Tất Điều kẻ tình nguyện (truyện ngắn)
Hoàng Đông Phương Vòng tay học trò (truyện dài)
Hoài Thu Ngâm sinh hoạt

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận