TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 220


Tạp chí Bách Khoa – số 220-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 220-1966

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ Hạnh Chuyện bỏ thi
Ngọc Vân xem mặt chị Hằng
Vũ Bảo Indira Ganhi
Cung Giũ Nguyên phụ nữ Ấn Độ
Nguyễn Hiến Lê một cuộc cách mạng trong giáo dục
Mộng Trung hôn nhân dị chủng
Tràng Thiên một vụ án văn nghệ ở Mạc Tư Khoa
Vũ Đình Lưu Bàn tay (dịch Nikolas Arzak)
Nguyễn Minh gánh xiếc (dịch Abraham Tertz)
Nguiễn Ngu Í sống và viết với Hồ Hữu Tường
Tràng Thiên thời sự văn nghệ
Nguiễn Ngu Í Tập san sử địa

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận