Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định, nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ


Tác giả: Phan Phương Thảo
Nguồn: Kỷ yếu Việt Nam Học lần 2
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

Tóm tắt: Nửa đầu thế kỷ XIX, chế độ ruộng đất ở Việt Nam vẫn đang trong quá trình phát triển, biến đổi. sở hữu công và sở hữu tư vận động theo xu hướng bài trừ lẫn nhau mà phần ưu thắng đã thuộc về sở hữu tư. Theo Nguyễn Công Tiệp, đầu thê kỷ XIX, tổng diện tích ruộng đất công và tư cả nước (chỉ tính thực trưng) là 3.949.225 mẫu, trong đó ruộng đất công (gồm công điền, quan điền, ruộng muối và công thổ) chỉ còn 760.872 mẫu, chiếm tỷ lệ 19,26% tổng diện tích ruộng đất công và tư. Riêng ruộng công (gồm công điền, quan điền và ruộng muối) có 580.363 mẫu, chiếm tỷ lệ 17,08% . Trong khi đó, sở hữu tư nhân về ruộng đất chiếm 80,74% tổng diện tích ruộng đất cả nước (bao gồm 3188 382 mẫu, trong đó 2.816.221 mẫu ruộng và 372.161 mẫu đâ’t

nhatbook-download


*

để lại phản hồi