Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định, nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ


Tác giả: Phan Phương Thảo
Nguồn: Kỷ yếu Việt Nam Học lần 2
Năm:  2004
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

Tóm tắt: Nửa đầu thế kỷ XIX, chế độ ruộng đất ở Việt Nam vẫn đang trong quá trình phát triển, biến đổi. sở hữu công và sở hữu tư vận động theo xu hướng bài trừ lẫn nhau mà phần ưu thắng đã thuộc về sở hữu tư. Theo Nguyễn Công Tiệp, đầu thê kỷ XIX, tổng diện tích ruộng đất công và tư cả nước (chỉ tính thực trưng) là 3.949.225 mẫu, trong đó ruộng đất công (gồm công điền, quan điền, ruộng muối và công thổ) chỉ còn 760.872 mẫu, chiếm tỷ lệ 19,26% tổng diện tích ruộng đất công và tư. Riêng ruộng công (gồm công điền, quan điền và ruộng muối) có 580.363 mẫu, chiếm tỷ lệ 17,08% . Trong khi đó, sở hữu tư nhân về ruộng đất chiếm 80,74% tổng diện tích ruộng đất cả nước (bao gồm 3188 382 mẫu, trong đó 2.816.221 mẫu ruộng và 372.161 mẫu đâ’t

nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Những ghi chép đầu tiên về nghề làm giấy ở Việt Nam qua thư tịch Trung Hoa
Tình hình Quảng Châu sau cuộc nổi dậy Nùng Trí Cao
Nam Kỳ từ đầu chế độ dân sự đến sự đổi dạng trong những năm 1930
Hai nàng Kiều Việt Nam và Nhật Bản
Chính sách giáo dục của nhà Nguyễn đối với các dân tộc ít người ở Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XIX
Người Hoa Hẹ (Hakka) ở Việt Nam
Vương quốc cổ Champa và những vùng văn hóa của nó
Chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam trong lịch sử và hiện nay
Lịch sử quan hệ Việt Nam - Trung quốc thế kỷ XIX
Chính sách của Nhật Bản đối với Hoa Kiều ở Đông Dương trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai
Văn hóa Nam Bộ, sự hội tụ của những dòng chảy
Nghiên cứu trống đồng Đông Sơn bằng phương pháp xác định đồng vị chì thường
Vài suy nghĩ về Việt Nam học ở Trung Quốc
Xây dựng mô hình nhà nước thế tục trong môi trường đa dạng hóa tôn giáo
Nhân cách của người Nho sỹ - Quan liêu thời Lê Trịnh
Cách nhìn khác về bất bình đẳng ở Việt Nam và xu hướng biến đổi của nó
Chế độ sở hữu toàn dân và vấn đề sở hữu đất đai
Sự phát triển của đạo Islam ở người Chăm thuộc hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận
Phụ nữ Việt Nam qua những trang lịch sử, các huyền thoại và khẩu truyền
Những dữ kiện mới về Việt Nam thời Trung Cổ

Bình luận