TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 240


Tạp chí Bách Khoa – số 240-1966

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 240-1966

nhatbook-download


Trong số này: 

Trần Hương Tử một ý kiến về văn hóa dân tộc
Võ Quang Yến Nobel khoa học 1966
Đoàn Thêm Những ngày chưa quên: chiến tranh đông dương
Nguyễn Gia Tường Trẻ có tư chất (dịch Carl G. Jung)
Từ Trì Khủng hoảng nội các Tây Đức, một biến chuyển quốc tế
Vũ Hạnh nói chuyện “thiến”: thiến vì chiến cuộc
Thế Uyên tiền đồn (truyện dài)
Ngọc Vân Điều hòa sinh đẻ
Hoàng Đình Huy Quan Một chút đời vui
Nguyễn Kim Nhượng ba người thánh thiện (dịch Léo Tolstoy)
Âu Hòai Sương Nguồn cao nước độc
Trần Huiền Ân hẹn xưa
Trần Triệu Luật Đêm văn nghệ của sinh viên Saigon
Thế Nhân Nguồn gốc cải lương từ dân gian đến sân khấu

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

để lại phản hồi