TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 247


Tạp chí Bách Khoa – số 246-1967

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 247-1967

nhatbook-download


Trong số này: 

Cung Giũ Nguyên Ý niệm quốc gia trong thời đại mới
Hồ Hữu Tường về sự cần thiết của khoa Nhân danh học ở Việt Nam
Ngô Di Phương pháp nghiên cứu lịch sử tư tưởng trung quốc (Đinh Tấn Dung dịch)
Hồ Dã Tương lương tâm và chánh trị
Nguyễn Hiến Lê Gương danh nhân: ông bà La Fayette
Mộng Trung hôn nhân dị chủng
Lê Tất Điều Buổi chiều (truyện ngắn)
Lê Phương Chi nếp sống hôn nay của văn nghệ sĩ: nhà văn Nhật Tiến
Đỗ Tiến Đức Má hồng (truyện dài)
Từ Trì thế giới trong những tuần qua
Thục, Minh tâm, Quốc Thái đọc sách giúp bạn
Trần Quí Sách những ngày ghi vội (truyện ngắn)
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận