TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 253


Tạp chí Bách Khoa – số 253-1967

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 253-1967

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Văn Trung Đại học và phát triển quốc gia
Nguyễn Văn Xuân văn nghệ miền Nam nhìn từ niềm Trung
Hồ Đình (L.M.) Chúa Jesu trước quyền chính trị
Nguyễn Toại nhân đọc “giai thoại làng nho” của lãng Nhân
Đỗ Tiến Đức Má hồng (truyện dài)
Đoàn Thêm những ngày chưa quên: bỏ và đi
Minh Quân lá thư Ý Quốc
Bùi Kim Đỉnh xóm tre (truyện ngắn)
Nguyễn Hiến Lê ở vào chỗ chết thì tìm ra được lối sống
Từ Trì thế giới trong những tuần qua
Vũ Hoàng Chương đôi ngả (thơ)
Công Trúc dáng hạ (thơ)
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận