TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 264


Tạp chí Bách Khoa – số 264-1968

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 264-1968

nhatbook-download


Trong số này: 

Duy người “mần” kinh tế
Trần Thái Đỉnh triết hiện sinh và chính trị
Hồ Dã Tương về một thái độ của tả phái
Đoàn Thêm Góp ý với Nguyễn Hiến Lê về việc cầm bút
Vũ Đình Lưu mười năm không gian học
Nguyễn Hiến Lê thư ngỏ gửi một thanh niên về cách sống (dịch Andre Maurois)
Việt Phương 100 năm chủ nghĩa Marxist
Võ Hồng gió cuốn (truyện ngắn)
Nguyễn Trọng Văn Những người con hoang của Nguyễn Văn Trung
Từ Trì thế giới trong những tuần qua
Nguyễn Ngọc Lan Giáng sinh và khát vọng hòa bình
Mạc Ly Châu hẻm mặt trời
Trần Đại hội thảo về “sứ mạng của người cầm bút”

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận