TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 272


Tạp chí Bách Khoa – số 272-1968

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 272-1968

nhatbook-download


Trong số này: 

Việt Phương Lịch sử tranh đấu của người da đen ở Hoa Kỳ
Đoàn Nhật Tâấn Chữ đồng âm
Nguyễn Hiến Lê Lỗ Tấn
Võ Phiến Nông dân, một cố nhân
Trần Hương Tử Điểm sách ‘Luận lý và tư tưởng trong huyền thoại”
Hồ Trường An mùa xuaân của Bính (truyện ngắn)
Thành Tôn Chia vui (thơ)
Trần Hoài Thư Tháng giêng (thơ)
Mộng Trung Thơ
Võ Hồng gió cuốn (truyện ngắn)
Đoàn Thêm Những ngày chưa quên: những mộng chưa thành
Vương Hồng Sến Tôi nhớ Huế (hồi ký)
Từ Trì thế giới trong những tuần qua
Trần Lương Ngọc Thời sự khoa học: Nguồn gốc màu da

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận