Vị trí không giáp biển: Thách thức cho phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa


Tác giả: Dương Trường Phúc,
Trương Thị Kim Chuyên
Nguồn: Nghiên Cứu Nước Ngoài
Năm:  2018
Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
Định dạng:  pdf

Tóm tắt:

Toàn cầu hóa chia sẻ cơ hội cho tất cả các quốc gia nhưng không phải quốc gia nào cũng có khả năng tiếp cận những cơ hội đó để vươn lên phát triển. Với vị trí địa lý thật đặc biệt, các quốc gia không giáp biển ở châu Á, châu Phi, và châu Mỹ Latin thật sự gặp khó khăn trong tiến trình hòa nhập vào xu thế phát triển chung của thế giới. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp nguồn tài liệu thứ cấp phong phú từ các nghiên cứu của các học giả và các báo cáo chính thức của các tổ chức có liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các quốc gia đang phát triển không giáp biển phải đối mặt với các thách thức như vận tải quá cảnh, chi phí vận chuyển và đầu tư nước ngoài. Từ đó, bài viết nhận diện một số vấn đề phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa và đề xuất một số hàm ý chính sách cho sự phát triển của những quốc gia này.nhatbook-download


*

Bình luận