TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 283


Tạp chí Bách Khoa – số 283-1968

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 283-1968

nhatbook-download


Trong số này: 

Võ Phiến Người hiền của quần chúng
Trần Thái Đỉnh con người theo tư tưởng Levi Strauss
Nguyễn Hiến Lê Lò lửa Trung Đông: Bán đảo Ả Rập sau thế chiến thứ nhì
Nguyễn Văn Xuân Cuộc hí trường
Từ Trì Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và nguyên tắc dân chủ
Tràng Thiên Lược thuật nói chuyện với Herbert Marcuse
Hiếu vài cảm nghĩ về “Kế hoạch gia đình”
Hoàng Ngọc Tuấn Cô bé tuyệt vời trên cao nguyên (truyện ngắn)
Võ Quang Yến dâng hoa trên nắm mồ
Hoàng Gỗ Quý Hues, mùa xuân 68 (thơ)
Nguyễn Kim Phượng cỏ đứt (thơ)
Đông Trình Hôm nay ngày mai (thơ)
Hạ Lan anh (thơ)
Chu Ngym Vũ đất hứa (truyện ngắn)
Huỳnh Phan Nhất cử lưỡng tiện
Từ Trì thời sự chính trị
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Duy thời sự kinh tế

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận