TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 288


Tạp chí Bách Khoa – số 288-1969

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 288-1969

nhatbook-download


Trong số này: 

Nguyễn Như Uy quyền quốc gia
Đoàn Thêm đọc “9 năm thành tích”
Nguyễn Hiến Lê “Chiến tranh và hòa bình” kiệt tác của Tolstoi
Võ Quang Yến Nobel khoa học 1968
Vũ Bảo Bao vây cho thường dân chết đói có thể coi là một khí giới chiến tranh không?
Lê Thanh Hồ Trước và sau cuộc bầu cử Tổng tài đảng Tự dân Nhật
Trần Hoài Thư cơn giông (truyện ngắn)
Trùng Dương một buổi đi thăm đẻ (hồi ký)
Thế Nhân Điều hòa sinh sản hay kế hoạch gia đình tại nước ngoài
Từ Trì Thời sự thế giới
Lê Phương Chi nhân đoàn văn nghệ Việt nam xuất ngoại…

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


 

Bình luận