TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 323


Tạp chí Bách Khoa – số 323-1970

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 323-1970

nhatbook-download


Trong số này: 

Từ Trì Quyết định can thiệp Cam-bốt của ông Nixon và những xáo trộng trong xã hội Hoa Kỳ
Dương Đình Khuê vài nhận xét về loại truyện dị thường của Tây Phương và Việt Nam
Đoàn Nhật Tấn Những kinh nghiệm cổ truyền và vấn đề giáo dục sinh lý
Lê Quang Nghiêm Những tục thờ cúng đặc biệt và kỳ lạ của ngư phủ lưới đăng tỉnh Khánh Hòa
Cung Giũ Nguyên Chữ Húy
Nguyễn Văn Trung Nghĩ về phong trào sinh viên
Trần Huiền Ân Như pho tượng chống trời (truyện)
Vũ Hạnh Tô cháo lòng
Lê Văn Trung beên trời cố xứ – Dạ sầu ngâm (thơ)
Đinh Xuân Phương Quên
Hoàng Ngọc Châu gởi người tình phụ, mai kia
Vũ Hạnh một hiện tượng lạ: Sáu tầng mây biếc của Phan Đào
Ngê Bá Lí 15 năm – ngành xuất bản báo nguy!
Tràng Thiên Thời sự văn nghệ
Tử Diệp thời sự khoa học

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận