TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 329


Tạp chí Bách Khoa – số 329-1970

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 329-1970

nhatbook-download


Trong số này: 

Vũ Hạnh tính chất phi thường trong con người bình thường Thúy Kiều
Nguyễn Thị Ngọc Thắm Tính chất đạo đức trong việc làm đẹp cơ thể con người
Trần Văn Tích lược khảo về dược liệu Tây Y
Cung Giũ Nguyên Loạn danh (danh và Lý)
Nguyễn Hiến Lê Eistein (1879-1955)
Từ Trì Cộng hòa liên bang Tây Đức trên đường phục hưng chính trị
Phạm Ngọc Lư người đi trong thanh xuân (truyện)
Định Nguyên Đem u mê (truyện)
Hoàng Ngọc Châu Thơ viết mừng con chào đời (thơ)
Phan Phụng Thạch tựu trường 1970 (thơ)
Đặng Tấn Tới Thu máu hồng (thơ)
Cao Quảng Văn Đã tự bao giờ (thơ)
Từ Trì Thời sự thế giới
Thế Nhân Đông Y Tây y tại ĐH Y Khoa Huế

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận