TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 334


Tạp chí Bách Khoa – số 334-1970

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 334-1970

nhatbook-download


Trong số này: 

Trần Kim Thạch Thử quan niệm một Đại học Nha Trang cho miền duyên hải Nam Trung phần
Nguyễn Thị Ngọc Thắm mấy đặc điểm của thần thoại Việt Nam
Từ Trì Cuộc đời hào hùng của của tướng De Gaulle
Georges E. Gauthier một người Gia Nã Đại và nghệ thuật của Phạm Duy
Nguyễn Hiến Lê một công trình văn hóa đáng ghi: bộ Việt Nam tự điển của ông Lê Văn Đức
Việt Phương Cuộc các mạng hợp pháp ở Chí Lợi, một bài học chính trị mới của Châu Mỹ La Tinh
Trần Văn Tích Hải Thượng Lãn Ông (kỷ niệm 250 năm sinh)
Hoàng Ngọc Tuấn Tuổi trẻ hư không (truyện dài)
Định Nguyên Một buổi tối nào đó
Định Nguyên Nhưững mùa lá mục
Lê Văn Trung như chút mây bay
Từ Trì thời sự thế giới
Tử Diệp Thời sự khoa học
Tràng Thiên thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận