TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 336


Tạp chí Bách Khoa – số 336-1970

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 336-1970

nhatbook-download


Trong số này: 

Đoàn Nhật Tấn Việc thu học phí ở trường công và vấn đề trường tư
Trần Kim Thạch, Võ Đình Ngô một quan niệm về sự thành lập viện Đại học Đà Nẵng
Nguyễn Hiến Lê một công trình non  nửa thế kỷ: bộ lịch sử văn minh của Will Durant
Toan Ánh Tôn giáo thoại và thần thoại
Tân Fong Hiệb đi thăm các nhà xuất bản sách thiếu nhi trong năm 1970
Châu Hai Kỳ Nhận định về tình trạng sách thiếu nhi trong năm 1970
Phạm Lương Giang bản di chúc của tướng De Gaulle
Lê Miên Tường say (truyện)
Chu Vương Miện Quê người (thơ)
Hoàng Ngọc Châu gởi chị ngoài Huế (thơ)
Phạm Ngọc Lư Cõi chia tan
Từ Trì Thời sự thế giới
Tử Diệp Thời sự khoa học
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận