Về đặc điểm của tầng lớp trí thức Tây học ở Việt Nam đầu thế kỷ XX


Về đặc điểm của tầng lớp trí thức Tây học ở Việt Nam đầu thế kỷ XX

nhatbook-Về đặc điểm của tầng lớp trí thức Tây học ở Việt Nam đầu thế kỷ XX-Nguyễn Thị Thanh Thủy-2012

Tác giả:  Nguyễn Thị Thanh Thủy
 Nguồn:  Khoa Học, ĐH QG Hà Nội
 Năm:  2012
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

Tóm tắt: Tầng lớp trí thức “Tây học” là nguồn cung cấp đội ngũ lãnh đạo cho hầu hết các phong trào yêu nước, cách mạng, các cuộc vận động xã hội văn hóa, v.v… ở Việt Nam từ sau cuộc Thế chiến I. Vì vậy, việc phân tích các đặc điểm của tầng lớp này có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề của lịch sử dân tộc thời cận đại. Bài viết này bước đầu đề xuất cách tiếp cận và phân tích bốn đặc điểm cơ bản của tầng lớp này.nhatbook-download


*

để lại phản hồi