TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 406


Tạp chí Bách Khoa – số 406-1974

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 406-1974

nhatbook-download


Trong số này:

Hội Khuyến Học Đà nẵng Lời nói đầu
Nguyễn Văn Tường Sơ lược tiểu sử Cụ Phan Tây Hồ
Nguyễn Văn Xuân Phan Châu Trinh với thuyết “Ỷ Pháp cầu tiến bộ” hay “Pháp Việt đề huề”
Nguyễn Thiếu Dũng Jules Roux, người bạn thiết nghĩa của nhà cách mạng Phan Châu Trinh
Nguyễn Văn Tường, Phạm Liễu Đông dương chính trị luận’ một di cảo chưa được công bố của Phan Châu Trinh
Phan Du Một tấm lòng son
Nguyễn Văn Tường Mâấy bài vè, bài ca liên quan đến phong trào Duy Tân tại Quảng Nam
Nguyễn Văn Xuân Chân dung Phan Châu Trinh, dưới mắt người con và qua một cuộc triễn lãm
Thu Thủy Thời sự văn nghệ

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận