TẠP CHÍ BÁCH KHOA – SỐ 418


Tạp chí Bách Khoa – số 418-1974

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 418-1974

nhatbook-download


Trong số này:

Đặng Trần Huân Hội nghị thưởng đỉnh Ả Rập và viễn ảnh người Palestine trở về Đất hứa
Dohamide thế lực dầu lửa
Trần Kim Thạch tiìm hiểu về bản đồ dầu hỏa Đông Nam Á
Trần Văn Tích Thuốc Nhật
Phạm Long ĐIền Trương Vĩnh Ký trong quỹ đạo xâm lăng văn hóa của thực dân Pháp : bài học dành cho kẻ hợp tác
Quách Tấn Giới thiệu một thi tài và một giai phẩm bị bỏ quên: Thái Thuận và Lữ Đường di cảo thi tập
Trần Văn Tích Thương xác với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc …
Nhất Phương Kinh Hoàng
Minh Đức Hoài Trinh lá thư Minh Đức Hoài Trinh
Kinh Dương Vương Quà sinh nhật
Trần Công Sung một cuộc gặp gỡ ngắn
Thế Nhân Nguyễn Mộng Giác và giải thưởng Truyện dài văn bút 74

Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


*

Bình luận