THE COLONIAL BASTILLE: A HISTORY OF IMPRISONMENT IN VIETNAM 1862-1940


The Colonial Bastille: A History of Imprisonment in Vietnam (1862-1940)

(Pháo đài Bastille tại thuộc địa: lịch sử tù đày ở Việt Nam)

nhatbook-The Colonial Bastille_ A History of Imprisonment in Vietnam, 1862-1940-Peter Zinoman-2001

Author:  Peter Zinoman
 Publisher:  University of California Press
 Year:  2001
 Language:  English
 Type:  pdf 


nhatbook-download

 


*

để lại phản hồi