TĂNG TRƯỞNG, CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU VÀ THAY ĐỔI CỦA NÔNG THÔN VIỆT NAM


Tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu và thay đổi ở nông thôn Việt Nam

nhatbook-Tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu và thay đổi ở nông thôn Việt Nam-Finn Tarp-2017

 Tác giả:   Finn Tarp
 Nxb:  Oxford University Press
 Năm:  2017
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Bình luận