Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn – Bài học kinh nghiệm cho giai đoạn hiện nay


Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn – Bài học kinh nghiệm cho giai đoạn hiện naynhatbook-Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn – Bài học kinh nghiệm cho giai đoạn hiện nay-Nguyễn Văn Thâm-2018

Tác giả:  Nguyễn Văn Thâm
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Sự phục hồi kinh tế và sự phát triển của quan hệ thương mại giữa hai nước Trung-Việt vào những năm đ...
Những vấn đề về tiền thời chúa Nguyễn
Nguyễn Ánh - Gia Long - triều Nguyễn
Chân dung vua Thiệu Trị
NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN: ĐỊNH TƯỜNG
VÙNG ĐẤT NAM BỘ DƯỚI TRIỀU MINH MẠNG
NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI VỀ TRIỀU NGUYỄN
Độc đáo đại lễ phục triều Nguyễn đầu thế kỷ XX
NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN: QUẢNG NGÃI
Cuộc nhân duyên giữa công nữ Ngọc Vạn với quốc Vương Chân Lạp, đôi điều suy ngẫm
Đường Thiên Lý dưới thời Nguyễn
Triều Nguyễn với việc dung hòa mối quan hệ Việt Nam – Chân Lạp – Xiêm La, tránh nguy cơ chiến tranh ...
KHOA BẢNG TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ QUA TÀI LIỆU MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN
Triều Nguyễn với thành tựu khai hoang ở đồng bằng Bắc Bộ nửa đầu thế kỷ 19
DẤU ẤN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THỜI NGUYỄN - GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ ĐƯƠNG ĐẠI
Nhìn nhận thêm về sự kiện Nguyễn Hoàng làm trấn thủ Thuận Hóa năm 1558
Một số dấu ấn và giai thoại về Nguyễn Ánh trên vùng đất Phương Nam
Động thái hướng tới mô hình Trung Hoa trong nỗ lực hoàn thiện thể chế chính trị - xã hội triều Nguyễ...
Chế độ lương điền dưới triều Nguyễn
Bộ máy hành chính làng xã thời Nguyễn

Bình luận