Vai trò của công nhân xưởng Ba Son trong cuộc tranh cử hội đồng thành phố Sài Gòn năm 1929 và 1933


Vai trò của công nhân xưởng Ba Son trong cuộc tranh cử hội đồng thành phố Sài Gòn năm 1929 và 1933

Tác giả:  Shibuya Yuki
 Nguồn:  Kỷ yếu Việt Nam học lần 3
 Năm:  2008
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf


nhatbook-download


*

Có thể bạn quan tâm:
Vấn đề bảo tồn văn hóa của người Bih
Yếu tố Việt Nam trong hệ thống an ninh khu vực
Hiệp định Geneve 1954 và Hiệp định Paris 1973: Ngoại giao và thắng lợi của CMVN
Cõi vĩnh hằng của người M'Dhour - Mộ chum với văn hóa Sa Huỳnh
Sử thi Việt Nam trong mối quan hệ với sử thi nước ngoài
Việt Nam thế kỷ X: thời cơ thách thức và phát triển vượt bậc
Bình định An Nam Chiến Đồ: tư liệu về quan hệ chiến sự và ngoại giao Việt-Thanh thời Tây Sơn
Quốc sử quán triều Nguyễn và giá trị của nó trong nền học thuật Việt Nam
Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định, nhìn nhận và đánh giá lại trên cơ sở tư liệu địa bạ
Những thành ngữ nói về con người có hàm ý khen hoặc chê trong tiếng Việt
Nam Kỳ từ đầu chế độ dân sự đến sự đổi dạng trong những năm 1930
SỰ BIẾN ĐỔI CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM 1858-1945
Tinh thần dân tộc trong kinh doanh của các nhà doanh nghiệp Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ,
VIỆT NAM DƯỚI THỜI PHÁP ĐÔ HỘ
Khái quát về các hình thức truyền tin cổ truyền trong lịch sử Việt Nam
Di dân từ nông thôn ra thành thị ở Việt Nam: câu chuyện của hai miền
Nội Thương Bắc Kỳ thời Pháp thuộc
Một số đóng góp của Thiên Chúa Giáo đối với văn hóa Việt Nam (thế kỷ XVII-đầu XX)
Motif 'Kẻ ranh mãnh' trong văn học truyền miệng của người Việt
CHỮ VĂN QUỐC NGỮ

Bình luận