Chính sách bổ dụng quan lại của Vua Minh Mạng thông qua Luật Hồi tỵ


Chính sách bổ dụng quan lại của Vua Minh Mạng thông qua Luật Hồi tỵ

nhatbook-Chính sách bổ dụng quan lại của Vua Minh Mạng thông qua Luật Hồi tỵ và ý nghĩa của việc nghiên cứu Luật Hồi tị hiện nay-Phan Thanh hải-2018

Tác giả:  Phan Thanh Hải, Lê Thị An Hòa
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

nhatbook-download


*

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn – Bài học kinh nghiệm cho giai đoạn hiện nay
Vua Minh Mạng với tầm nhìn chiến lược về biển đảo được thể hiện bằng hình ảnh trên cửu đỉnh
Luật Hồi tỵ trong cải cách quan chế - Những dấu ấn của phép “Dụng nhân” qua Châu bản triều Nguyễn
Về một vài khía cạnh trong chính sách quan lại của nhà Nguyễn
DẤU ẤN CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH THỜI NGUYỄN: GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ ĐƯƠNG ĐẠI
Cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mệnh và những vấn đề đặt ra cho cải cách hành chính ở nước t...
Vai trò thủ phủ đối với sự ra đời phát triển của Đàng Trong
DẤU ẤN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THỜI NGUYỄN - GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ ĐƯƠNG ĐẠI
Tìm hiểu nguồn gốc đô thị Huế từ việc khảo sát hệ thống thủ phủ thời Chúa Nguyễn
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính triều Nguyễn qua di sản tư liệu Mộc bản
Một số bài học từ cải cách hành chính triều Nguyễn
Bộ máy hình pháp và hệ thống giám sát triều Nguyễn: một cải cách hành chính thời Minh Mệnh
Vườn cung đình Việt Nam: Lịch sử hiện trạng và vấn đề nghiên cứu phục hồi
Cải cách chế độ văn thư hành chính triều Nguyễn
Những bài học kinh nghiệm từ cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mệnh

để lại phản hồi