RICE WARS IN COLONIAL VIETNAM


Rice Wars in Colonial Vietnam: The Great Famine and the Viet Minh Road to Power

(Chiến cuộc lúa gạo ở Việt Nam thuộc địa: nạn đói và con đường quyền lực của Việt Minh)

nhatbook-Rice Wars in Colonial Vietnam_ The Great Famine and the Viet Minh Road to Power-Geoffrey Ci Gunn-2014

Author:  Geoffrey C. Gunn
 Publisher: Rowman & Littlefield
 Year:  2014
 Language:  English
 Type:  pdf


nhatbook-download

 


*

Bình luận