ATLAS GIẢI PHẪU NGƯỜI


Atlas of Human Anatomy (Atlas giải phẫu người)

nhatbook-Atlas of Human Anatomy (Atlas giải phẫu người), 5th Edition-Frank H. Netter-2013

Tác giả:  Frank H. Netter
 Nxb:  Y Học
 Năm:  2017
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt 
 Định dạng:  pdf 

nhatbook-download


Đọc sách giấy vẫn thích hơn, mời mua ủng hộ tại đây: <LINK>


*

Bình luận