BIG IDEAS SIMPLY EXPLAINED: THE POLITICS BOOK


Big Ideas Simply Explained: the Politics book

(Chính Trị – Khái Lược Những Tư Tưởng Lớn)

nhatbook-The Politics Book-Rob Colson-2013

Editor:  Rob Colson
 Publisher:   DK Publishing
 Year:  2013
 Language:  English
 Type:  pdf


nhatbook-download

 


Quyển này đã được dịch ra tiếng Việt:

tiki2-Chính trị khái lược
Đặt sách tại đây: <LINK>

*

Bình luận