Bộ máy hình pháp và hệ thống giám sát triều Nguyễn: một cải cách hành chính thời Minh Mệnh


Bộ máy hình pháp và hệ thống giám sát triều Nguyễn: một cải cách hành chính thời Minh Mệnh

nhatbook-Bộ máy hình pháp và hệ thống giám sát triều Nguyễn – một cải cách hành chính thời Minh Mệnh-NGuyễn Thị Thu Hường-2018

Tác giả:  Nguyễn Thị Thu Hường
 Nguồn:  Kỷ yếu hội thảo: Dấu ấn cải cách hành chính thời Nguyễn, giá trị lịch sử và đương đại
 Năm:  2018
 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt
 Định dạng:  pdf

Sau khi lên ngôi, vua Minh Mệnh đã có nhiều cải cách và dần hoàn thiện bộ máy hành chính từ trung ương tới địa phương. Đối với bộ máy hành chính cấp trung ương, vua Minh Mệnh đã hoàn thiện hàng ngũ lãnh đạo Lục Bộ, tổ chức lại bộ máy Nội các và dần thiết lập thêm các cơ quan chuyên trách. Đối với việc tổ chức hành chính cấp địa phương, vua Minh mệnh cho đổi đơn vị hành chính từ doanh, trấn, đạo thành tỉnh, xóa bỏ Tổng trấn thành Gia Định, Bắc thành và định lại quan chế v.v… Những cải cách này của vua Minh Mệnh nhằm đưa đất nước từ chế độ quân chủ phân quyền thành chế độ quân chủ tập quyền và xây dựng một đất nước thống nhất, giàu mạnh.

nhatbook-download


*

Bình luận